Global Vendors Training

Home > Global Vendors Training > 전체교육일정

Redhat
(일정이 없는 과정은 On-Demand로 진행되는 과정입니다. 문의사항이 있으시면 연락주세요. (education@gkn.co.kr/02-783-1188))     

교육일정
과목명 기간 수강료 1월 2월 3월 4월 5월 6월
  Red Hat Linux
5 2,025,000원
5 1,250,000원 131723202522
3 hours 420,000원 17/20
31
7/14
21/28
13/203/10
24
15/22
29
5/12
19
4 1,620,000원 620
5 1,830,000원
4 1,620,000원 8
4 hours 420,000원
4 1,800,000원 2415
5 2,010,000원 2415
4 1,620,000원
4 hours 420,000원
3 hours 420,000원 2819
4 1,800,000원
4 hours 420,000원
4 1,620,000원
4hours 420,000원
4 1,620,000원
3 960,000원
4 1,400,000원
5 1,610,000원
3 1,215,000원 20234
5 1,600,000원
6 1,810,000원
5 1,750,000원
6 1,960,000원
4hours 462,000원
4hours 420,000원 205
3Hours 420,000원
  Red Hat Storage
3 1,350,000원 4
3 hours 420,000원
3 hours 420,000원
4 1,280,000원 24
  OpenStack
5 1,250,000원 3161122
4 1,400,000원 1761
5 1,610,000원 1761
4 1,400,000원 8/232
3 hours 420,000원 27
4 hours 420,000원 21105
  OpenShift
4 1,400,000원
3 hours 420,000원 2135
5 2,200,000원
10 4,825,000원
3 1,050,000원
3 1,050,000원
3Hours 420,000원
5 1,750,000원
4 1,400,000원
3 1,050,000원
4 1,400,000원
  MiddleWare
4 hours 420,000원
3 hours 420,000원
2.5 hours 420,000원 1710
4 1,200,000원 225
5 1,250,000원
4 1,000,000원
3 900,000원
  Automation
4 1,400,000원 11
4 hours 420,000원 15
2 700,000원 3013
4 1,400,000원 1315
4 1,400,000원
4 1,400,000원 98
5 2,025,000원