Global Vendors Training

Home > > 전체교육일정

Redhat
(일정이 없는 과정은 On-Demand로 진행되는 과정입니다. 문의사항이 있으시면 연락주세요. (education@gkn.co.kr/02-783-1188))     

교육일정
과목명 기간 수강료 1월 2월 3월 4월 5월 6월
  Virtual Training (실시간 온라인교육)
5 1,750,000원
6 1,960,000원
5 1,610,000원
5 1,250,000원
4 1,400,000원
5 1,610,000원
3 1,050,000원
3 1,050,000원
5 1,750,000원
4 1,400,000원
  Automation
4 1,400,000원
4 hours 420,000원
2 700,000원 283
4 1,400,000원
4 1,400,000원
4 1,400,000원 13
5 2,025,000원
  MiddleWare
4 hours 420,000원 2810
3 hours 420,000원 119
2.5 hours 420,000원 112224
4 1,200,000원
5 1,250,000원
4 1,000,000원
3 900,000원
  OpenShift
4 1,400,000원
4 1,050,000원
3 700,000원
5 1,400,000원
10 4,825,000원
3 hours 420,000원
5 2,200,000원
10 4,825,000원
3 1,050,000원
3 1,050,000원
3Hours 420,000원
5 1,750,000원
4 1,400,000원
3 1,050,000원
4 1,400,000원
  OpenStack
5 1,250,000원 7182210
4 1,400,000원 2125820
5 1,610,000원 21820
4 1,400,000원 2825
3 hours 420,000원 129
4 hours 420,000원
  Red Hat Storage
3 1,350,000원 257
3 hours 420,000원 1521
3 hours 420,000원 2810
4 1,280,000원 1117
  Red Hat Linux
5 1,250,000원 141125222024
3 hours 420,000원 11/18
25
15/228/15
22/29
12/19
26
17/24
31
14/21
28
4 1,620,000원 17
5 1,830,000원 1
4 1,620,000원 42924
4 hours 420,000원 8328
4 1,800,000원 182924
5 2,010,000원 1824
4 1,620,000원 725
4 hours 420,000원 1129
3 hours 420,000원 2228
4 1,800,000원
4 hours 420,000원
4 1,620,000원
4hours 420,000원
4 1,620,000원
3 960,000원
4 1,400,000원
5 1,610,000원
3 1,215,000원
5 1,600,000원
6 1,810,000원
5 1,750,000원
6 1,960,000원
4hours 462,000원
4hours 420,000원
3Hours 420,000원