Global Vendors Training

Home > > 전체교육일정

Redhat
(일정이 없는 과정은 On-Demand로 진행되는 과정입니다. 문의사항이 있으시면 연락주세요. (education@gkn.co.kr/02-783-1188))     

교육일정
과목명 기간 수강료 7월 8월 9월 10월 11월 12월
  Automation
4 1,400,000원 28
4 hours 420,000원 612
4 1,400,000원 2720
4 1,400,000원 2713
5 2,025,000원 191661/2927
  MiddleWare
4 hours 420,000원
2.5 hours 420,000원
5 1,250,000원 266256
4 1,000,000원 1225
3 900,000원 231
  OpenShift
4 1,400,000원 3013
3 1,050,000원 9429
2 700,000원 231122
4 1,400,000원 9429
10 4,825,000원 22722
3 hours 420,000원
5 2,200,000원 22722
10 4,825,000원 9429
3 1,050,000원 1615
3 1,050,000원 18
3Hours 420,000원
5 1,750,000원 191613181513
4 1,400,000원 2116
3 1,050,000원 2729
  OpenStack
5 1,250,000원 21313
4 1,400,000원 92529
5 1,610,000원 92529
4 1,400,000원 61
3 hours 420,000원
4 hours 420,000원 13293
  Red Hat Linux
5 1,250,000원 1913181513
3 hours 420,000원
4 1,620,000원 1622
5 1,830,000원 1622
3 hours 462,000원
4 1,620,000원 1629
4 1,800,000원 302527
5 2,010,000원 302527
4 1,620,000원 2715
4 hours 420,000원
3 hours 420,000원 2931
4 1,800,000원 191
4 hours 420,000원
4 1,620,000원 236
4hours 420,000원
4 1,620,000원 28
4 1,400,000원 26116
5 1,610,000원 26116
3 1,215,000원 19420
5 1,600,000원 5232722
6 1,810,000원 5232722
5 1,750,000원 121648
6 1,960,000원 121648
4hours 462,000원
4hours 420,000원 6101510
3Hours 420,000원