Global Vendors Training

Home > > 전체교육일정

Redhat
(일정이 없는 과정은 On-Demand로 진행되는 과정입니다. 문의사항이 있으시면 연락주세요. (education@gkn.co.kr/02-783-1188))     

교육일정
과목명 기간 수강료 7월 8월 9월 10월 11월 12월
  Automation
4 1,800,000원 28
4 hours 500,000원 612
4 1,800,000원 2720
4 1,800,000원 2713
5 2,500,000원 191661/2927
  MiddleWare
4 hours 500,000원
2.5 hours 500,000원
5 1,600,000원 266256
4 1,280,000원 1225
3 1,140,000원 231
  OpenShift
3 1,350,000원 9429
2 900,000원 231122
10 4,825,000원 22722
5 2,050,000원
10 4,825,000원 9429
4 1,800,000원
3 1,350,000원
4 1,800,000원
4 1,800,000원 1615
4 1,800,000원 18
3Hours 500,000원
3 1,350,000원 2729
  OpenStack
5 1,600,000원 21313
4 1,800,000원 92529
5 2,050,000원 92529
4 hours 500,000원 13293
  Red Hat Linux
5 1,600,000원 1913181513
3 hours 500,000원
4 1,800,000원 1622
5 2,050,000원 1622
3 hours 500,000원
4 2,000,000원 1629
4 2,320,000원 302527
5 2,570,000원 302527
4 2,000,000원 2715
4 hours 500,000원
3 hours 500,000원 2931
4 2,320,000원 191
4 hours 500,000원
4 2,000,000원 236
4hours 500,000원
4 2,000,000원 28
3 1,800,000원 26116
5 2,050,000원 26116
3 1,500,000원 19420
5 2,000,000원 5232722
6 2,250,000원 5232722
5 2,250,000원 121648
6 2,500,000원 121648
4hours 500,000원
4hours 500,000원 6101510
3Hours 500,000원
  DevOps Workshop
4 1,800,000원 9429
5 2,200,000원 22722